Demographic Changes: Are Our Health and Social Care Systems Prepared?

When: Nov 25th, 2015 10.00 - 12.00
Where: United Nations Information Centre Prague , Železná 24, Prague 1

Event overview

DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY: JSOU NAŠE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY PŘIPRAVENY?

 

Vlivem demografického stárnutí, klesající mortality i natality, se lidé s větší pravděpodobností dožívají stáří a žijí v něm delší dobu. Naděje na dožití se tedy prodlužuje, o kvalitě života však vypovídá zejména jeho délka prožitá ve zdraví. Zajištění co nejdelšího „zdravého života“ nastupující dlouhověké společnosti je podmínkou k úspěšnému fungování demograficky stárnoucí populace a zásadní výzvou pro oblast sociálně-zdravotní péče. Vzhledem k tomu, že současné sociální a zdravotní systémy vznikaly ve zcela odlišných demografických a ekonomických podmínkách, měla další ze série diskuzí projektu (ne)stárneme! za cíl otevřít debatu na téma zda a jak je potřeba tyto systémy přizpůsobit současnému společenskému vývoji.

Dokáže současné nastavení zdravotnictví a sociálních služeb odpovídat na potřeby stárnoucí populace? Pokud ne, jaké jsou hlavní výzvy?  Jaká jsou přání a představy seniorů o závěrečné fázi jejich života? Jakými cestami se mají zdravotní a sociální služby ubírat, aby zajistily důstojné stáří a maximální kvalitu života seniorům nastupující dlouhověké společnosti? Nejen těmito otázkami se zabývali Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc., náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči, ředitelka Gerontologického centra Doc. MUDr. Iva Holmerová, geriatr MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.a MUDr. Stanislav Vachek, konzultant v oblasti organizační a ekonomické problematiky zdravotních a sociálních systémů.

 

DEMOGRAPHIC CHANGES: ARE OUR HEALTH AND SOCIAL CARE SYSTEMS PREPARED?

Due to demographic change, the decline of both birth and death rates, people are more likely to reach old age and to live longer. Life expectancy is being prolonged. Quality of life is, however, determined by the length of life lived in good health. Providing the longest possible “healthy life” to the forthcoming longeval population is an essential challenge for our health and social care systems and a condition for the aging society to be able to function successfully. As our society has been undergoing significant demographic and economic changes since health and social care systems were established, the (eng)aging! project aims to promote discussion on whether or not it is necessary to change these systems and adjust them to the current social development.”

Will the current system of health and social care be able to respond to the needs of the aging population? If not, what are the main challenges? What are the needs and wishes of the elderly concerning the final stage of their lives? What direction should health and social care services take in order to be able to provide dignified aging and the best possible quality of life to the elderly of the forthcoming longeval society? These and related questions were addressed by a number of distinguished speakers, including  professor Josef Vymazal, Deputy Minister for Health Care (Ministry of Health of the CR), Dr. Iva Holmerová director of the Czech Centre of Gerontology or Mr. Jiří Horecký, President of the Association of Social Care Providers of the Czech Republic, Dr. Zdeněk Kalvach, geriatrist and Dr. Stanislav Vachek, consultant in the field of organization and economics of health and social care.

Program

No content ...

Keynote speakers

Iva Holmerová

Absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, specializovala se v praktickém lékařství, geriatrii, veřejném zdravotnictví a medicíně dlouhodobé péče.  PhD  v oboru  sociální gerontologie. Habilitovala v oboru kulturní a sociální antropologie problematikou péče o seniory a Alzheimerovy choroby.  Působí jako zakládající ředitelka Gerontologického centra v Praze, proděkanka pro zahraniční vztahy UK FHS, vedoucí Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO ILC CZ) , a jako hostující profesorka na University of the West of Scotland.  Vědecky  a profesně se věnuje problematice péče o seniory, gerontologie, dlouhodobé péče a kontextu demence. Je místopředsedkyní Alzheimer Europe a České gerontologické a geriatrické společnosti, členkou výboru INTERDEM a zakladatelkou České alzheimerovské společnosti.  

Jiří Horecký

Vystudoval obor Obchodní management na International Bussines school v Brně, obor Veřejná správa a regionální rozvoj na ČZU Praha, MBA získal na Ústavu práva a právní vědy, Ph.D. v roce 2013 na VŠFS v oboru Finance. Pracoval jako ředitel Farní charity Tábor, ředitel G-centra Tábor a od r. 2007 jako prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, v r. 2013 byl zvolen prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR, od r. 2013 působí jako poradce ministra, později ministryně práce a sociálních věcí ČR. 

Josef Vymazal

Od roku 2014 působí jako náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. Je profesorem v oboru radiologie a působí jako primář Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Na Homolce. Působil rovněž ve Fakultní Thomayerově nemocnici a National Institutes of Health,  National Institute of Neurological Disorders and Stroke, Bethesda, MD, USA. Kromě klinické praxe se věnoval akademické a publikační činnosti. Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze.

Stanislav Vachek

Vystudoval obor všeobecného lékařství na Lékařské fakultě UJEP Brno; na Vysokém učení technickém v Brně absolvoval postgraduální studium v oboru lékařská elektronika. Další formální vzdělání získal absolvováním internátního studia zaměřeného na systémovou analýzu a výpočetní techniku ve zdravotnictví a Kurzu managementu ve zdravotnictví v projektu HOPE. Dlouhodobě se věnuje poradenské a konzultační činnosti v oblasti organizační a ekonomické problematiky zdravotních a sociálních systémů. Od roku 2011 pracuje v oblasti domácí zdravotní péče a zabývá se možnostmi integrace zdravotních a sociálních služeb v prostředí soukromých domácností, realizací konceptu „Nemocnice doma“ v podmínkách ČR a otázkami financování dlouhodobé péče. Dlouhou dobu se věnoval vytváření datových modelů pro potřeby řízení zdravotnictví a pedagogické činnosti. Výzkumnou a publikační činnost zaměřuje především na problematiku vztahu demografického vývoje a jeho dopadů na zdravotně sociální oblast. Byl ředitelem Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích; působil též jako předseda Asociace nemocnic České republiky a jako předseda Klubu zdravotnických manažerů. 

Zdeněk Kalvach

Je předním českým odborníkem na problematiku geriatrické medicíny a gerontologie. Zabývá se otázkami modifikace klinických přístupů a uspořádání služeb za podmínek nastávající demografické změny. Dlouhodobě se věnuje lékařské praxi a akademické a publikační činnosti v oblasti geriatrie, gerontologie a paliativní péče. Spolupracuje na řadě projektů zaměřených především na seniory. Po několik funkčních období byl místopředsedou či vědeckým sekretářem výboru České geriatrické a gerontologické společnosti a členem Rady vlády ČR pro seniory a stárnutí populace.

Conference Materials

This section is password protected.


About the Project

No content ...

Call for papers & Registrations Deadlines

No content ...