Population Aging: Healthy Lives – Healthy Aging

When: Jun 22nd, 2017 10.00 - 12.00
Where: United Nations Information Centre Prague, Železná 24, Prague 1

Event overview

STÁRNUTÍ POPULACE:  ZDRAVÝ ŽIVOT – ZDRAVÉ STÁŘÍ

Demografové sice potvrzují trend, že průměrná délka života se prodlužuje, o kvalitě života však vypovídá zejména jeho délka prožitá ve zdraví.   Zatímco očekávaná délka dožití u narozených v ČR v roce 2014 byla u mužů 75,8 a u žen dokonce 82 let, očekávaná délka jejich života ve zdraví je pouze 63,4 u mužů, respektive 65 let u žen (zdroj: Eurostat).  Prodlužování délky života je jistě nesporným úspěchem našeho zdravotního a sociálního systému, nám by však mělo jít hlavně o zajištění co nejdelšího „zdravého života“ nastupující dlouhověké společnosti.

Další ze série diskuzí projektu (ne)stárneme! otevřela debatu o širokém pojetí osobního a populačního zdraví, ve kterém nejde ani tak o úroveň našich nemocnic a systému sociální péče, ale o celkovou zdravotní situaci obyvatel, životní styl a prostředí, ve kterém žijeme. Zde se promítá nejen zdravotní politika státu, ale hlavně úroveň zdravotní gramotnosti obyvatel, dostupnost věrohodných informací o zdraví a schopnost uplatnit je v praktickém životě, tedy role médií, škol, politiků i zdravotníků. Zdraví totiž nevzniká v nemocnicích, ale v rodinách, školách a na pracovištích, všude tam, kde se lidé rodí, učí se, pracují i stárnou. Okolnosti ovlivňující zdraví člověka během celého jeho života mají kumulativní vliv na naše zdraví ve stáří. 

Jak posilovat individuální odpovědnost za zdraví? Kde spatřovat vhodný model pro zdraví? Jak se má stát starat o zdraví populace? Jak rozvíjet zdravotní gramotnost obyvatel?  Nejen těmito otázkami se v debatě moderované Markétou Šrajbrovou z Hospodářských novin zabývali  Jaroslav Kříž, bývalý hlavní hygienik České republiky a ředitel Státního zdravotního ústavu, zakladatel a ředitel občanského sdružení Život 90 Jan Lorman, vedoucí české kanceláře Světové zdravotnické organizace Alena Šteflová a socioložka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lucie Vidovićová.

POPULATION AGING: HEALTHY LIVES – HEALTHY AGING

The demographists have confirmed the continuous increase in average life expectancy during the last decades, but the healthy life expectancy has been giving us more relevant evidence about quality of life. Although life expectancy at birth in the Czech Republic, in 2014,  was estimated at 75.8 years for men and 82 for women, healthy life years reach only 63.4 for men and 65 years for women (Source: Eurostat).  The increase in our average life expectancy is indisputable success of our health and social care systems. While seeking to establish a long-living society it is more important to be concerned about extending of our healthy life.

The next discussion of the (eng)aging! series aimed to open a debate regarding broad concept of personal and population health. The focal point is not about quality of our hospitals and social care, rather it is overall population health, healthy lifestyle and environment. Population health is not influenced only by state policies, a key determinant of health is personal health literacy, the ability to obtain, read, understand and use healthcare information to make appropriate health decisions in everyday life. Our health is not generated in hospitals, but in family, school, workplace, all the places where we live, learn and work, have considerable impacts on health. All the circumstances that affect individual health during one’s life course have a cumulative impact on old age.

How to strengthen personal responsibility for health? What is the right model of health?  How should state institutions promote population health? How to improve health literacy among population? These and other related questions were discussed by a number of distinguished speakers, including Jaroslav Kříž, former Chief Public Health Officer in the Czech Republic and head of The National Institute of Public Health, Jan Lorman, founder and director of non-profit organization Život 90 (translated as Life 90), head of World Health Organisation Office in Czech Republic Alena Šteflová and sociologist Lucie Vidovićová from Faculty of Social Studies of Masaryk University. The debate was moderated by Marketa Srajbrova from Hospodarske noviny.

Program

No content ...

Keynote speakers

Alena Šteflová

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D, MPH, působí od roku 2003 v pozici  ředitelky národní kanceláře WHO v ČR. V letech 1991-2003 byla přizvána na Ministerstvo zdravotnictví, kde zastávala různé pozice včetně poradkyně Hlavního hygienika ČR, vedoucí oddělení ambulantní a primární péče a ředitelky odboru pro vědu a výzkum. Vystudovala 3. lékařskou fakultu UK, na které v roce 2007 završila doktorandské studium v oboru Preventivní lékařství a v roce 2012 získala na Slovenské zdravotnické univerzitě titul Master of Public Health.

V devadesátých letech patřila mezi odborníky rozvíjející obor veřejného zdravotnictví v jeho moderní podobě a s filosofií, která u nás do té doby chyběla. Zodpovídala za koordinaci příprav a formulaci Národního programu zdraví a jeho střednědobé a dlouhodobé strategie. Má zkušenosti ze zahraničních výzkumných pobytů v Evropě a ve Spojených Státech a je autorka a spoluautorka řady článků zaměřených především na oblast prevence, podpory zdraví, veřejné zdravotnictví a dále na politiku a strategie WHO a jejich implementaci v ČR.

Jan Lorman

Jan Lorman je původním povoláním divadelní herec a rozhlasový režisér. V roce 1990 se spolu s přáteli rozhodl založit občanské sdružení Život 90, které pomáha seniorům a jejich blízkým. Od roku 1993 je jeho ředitelem. Posledních 25 let působil také jako prezident České rady humanitárních organizací, předseda Rady seniorů Českého Helsinského výboru, viceprezident Evropského svazu seniorů (EURAG), člen Rady Age Platform Europe a ředitel International Federation on Ageing.

 

Za svoji činnost obdržel mnoho vyznamenání, mj. Čestné uznání Výboru dobré vůle O. Havlové. 

Jaroslav Kříž

Jaroslav Kříž je lékař a hygienik. Působil mimojiné jako ředitel Státního zdravotnického ústavu a jako hlavní hygienik ČR. Byl spoluautorem vládního programu Zdraví 21 a Národní strategie Zdraví 2020. V roce 2014 byl  ministerstvem zdravotnictví pověřen vedením pracovní skupiny pro otázky nerovností ve zdraví a vedl práci na Akčním plánu pro řešení zdravotních nerovností v rámci Národní strategie 2020. Jaroslav Kříž je autorem a spoluautorem více než 100 publikací v odborném tisku o vztazích faktorů životního prostředí a zdraví a spoluautorem 8 vysokoškolských učebních pomůcek a monografií.

Lucie Vidovićová

Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.je socioložka a výzkumná pracovnice. Dlouhodobě se věnuje sociologii stárnutí, sociologii věku, rodiny a sociologii prostoru. Podílí se na výzkumných projektech pro národní i mezinárodní instituce a pracuje také jako konzultant na řadě implementačních projektů. Mimo jiného v současnosti řeší projekt Stárnutí na venkově (FSS MU) a spolupracuje na řešení projektu sledujícího vliv prostředí na výkon v testech kognitivních schopností (Národní ústav duševního zdraví - NUDZ).

Conference Materials

This section is password protected.


About the Project

No content ...

Call for papers & Registrations Deadlines

No content ...