Population Aging: Seniors, Media and Public Opinion

When: Mar 10th, 2015 10.00 - 12.30
Where: Czech Radio, Vinohradská 12, 120 99 Prague 2

Event overview

POPULATION AGING: SENIORS, MEDIA AND PUBLIC OPINION

Media content plays a central role in forming public opinion. The issues of ongoing demographic change are no exception. As one of the goals of KEYNOTE's (eng)aging! Project is to change negative stereotypes present in public discourses about elderly people, the discussion sought to deliver an in-depth analysis of the coverage of seniors in the key media of television, radio, and print media.

Is contemporary media depiction of seniors accurate, or is it warped? How much time is given to the issue of demographic changes associated with population aging? How are seniors represented in the editorial boards and other structures that determine the future direction of media? These and related questions were addressed by a number of distinguished speakers, including the Minister of Labor and Social Affairs Michaela Marksová, Senior Researcher from the Czech Academy of Sciences Radim Boháček, and Editor-in-chief of the Czech Radio Dvojka Miroslav Dittrich. 


STÁRNUTÍ POPULACE: SENIOŘI, MÉDIA A VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ

Názory společnosti na aktuální problémy jsou do velké míry formovány mediálním obsahem. Stěžejní roli v tomto procesu sehrávají televize, rozhlas a tištěná média. Není tomu jinak ani v případě probíhajících demografických změn. Jelikož je jedním z cílů našeho projektu (ne)stárneme! proměna negativních stereotypů, které jsou přítomné ve veřejném diskursu ve vztahu k starším občanům, zabývala se diskuse hlubší analýzou mediálního obsahu věnovaného informování o seniorech.

Nakolik je současné vyobrazení seniorů v médiích deformované a nakolik odpovídá realitě? Kolik prostoru se v médiích věnuje stárnutí populace a výzvám s ním souvisejícím? Jak jsou senioři zastoupení na obrazovce, v redakčních radách nebo ve strukturách, které rozhodují o směřování médií? Nejen těmito otázkami se zabývali významní zástupci politické, akademické a mediální sféry, mezi nimi například ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, vědecký pracovník Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky Radim Boháček a šéfredaktor Českého rozhlasu Dvojka Miroslav Dittrich.   

Keynote speakers

Daniel Köppl

Ředitel ve společnosti EMPRESA MEDIA, kde dříve zastával funkci výkonného a redakčního ředitele pro marketingová a obchodní média. Pan Köppl dříve pracoval ve vydavatelství Economia, kde působil jako vydavatel (2011–2013) a výkonný a redakční ředitel (2000-2006). V letech 1998–1999 pracoval jako redakční ředitel v agentuře Strategie.    

 

 

Michaela Marksová

Ministryně práce a sociálních věcí, paní Marksová dříve zastávala funkci ředitelky Odboru rovných příležitostí na Ministerstvu školství. V minulosti působila jako místostarostka Prahy 2 a ředitelka odboru rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Mezi lety 1997 a 2004 pracovala v obecně prospěšné společnosti Gender studies jako ředitelka pro styk s veřejností a jako expertka programů rovných příležitostí organizace Fórum pro rodinu.

Miroslav Dittrich

Šéfredaktor Českého rozhlasu Dvojky, pan Dittrich dříve působil v České televizi jako vedoucí ekonomické redakce, reportér, autor a moderátor ekonomických pořadů. V devadesátých letech zastával místo šéfredaktora a později ředitele programu soukromého Rádia Alfa a reportéra a moderátora televize NOVA. V letech 1983 – 1993 pracoval v Československém (Českém) rozhlase v ekonomické redakci zpravodajství.

Radim Boháček

Radim Boháček je vědecký pracovník Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se zaměřuje na modely všeobecné rovnováhy s heterogenními agenty, optimální fiskální a monetární vládní politiku, dynamické makroekonomické teorie a teorie kontraktu. Zároveň působí jako koordinátor mezinárodního projektu SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) za Českou republiku. Titul Ph.D. získal na University of Chicago.

 

Renata Týmová

Vedoucí útvaru Výzkumu a analýz v České televizi, paní Týmová je zároveň členkou metodologické komise ATO a komise Effie. V minulosti pracovala jako analytička v televizi Nova, kde zastávala funkci vedoucí oddělení mediaplanningu. Renata Týmová působila i v zahraničí, a to v odborných komisích SPIRu a CME, kde v roce 2009 zastávala pozici Group Research Manager

 

 

  
 

Conference Materials

This section is password protected.


About the Project

No content ...

Call for papers & Registrations Deadlines

No content ...